Calculation of the Ettingshausen coefficient in quantum wells with parabolic potential in the presence of electromagnetic wave (for electron-confined acoustic phonons scattering)
Tính toán hệ số Ettingshausen trong hố lượng tử thế parabolkhi có mặt sóng điện từ (trường hợp tán xạ điện tử-phonon âm giam cầm)
Nguyen Thi Lam Quynh, Nguyen Ba Duc, Nguyen Quang Bau
Tóm tắt
By using the quantum kinetic equation for the distribution function of electrons, the expression for Ettingshausen coefficient (EC) in quantum wells with parabolic potential (QWPP) in the presence of electromagnetic wave (EMW) is obtained for electrons - confined acoustic phonons scattering. The analytic results have shown that EC depends on temperature, magnetic field, characteristic quantities of EMW and m - quantum number which is specific the confined phonons in a complicated way. The numerical results for GaAs/GaAsAl quantum wells (QW) have displayed these dependence explicitly. In particular, when m is set to zero, we achieve results for magneto – thermoelectric effect in the same QW without the confinement of acoustic phonons.
Từ khóa: quantum wells, Ettingshausen efffect, magneto – thermoelectric effect, quantum kinetic equation, confined acoustic phonons.
ABSTRACT
Biểu thức của hệ số Ettingshausen trong hố lượng tử với hố thế parabol khi có sóng điện từ được thu nhận trên cơ sở phương trình động lượng tử cho hàm phân bố của điện tử trong trường hợp tán xạ điện tử - phonon âm giam cầm. Các kết quả giải tích đã chỉ ra sự phụ thuộc phức tạp của hệ số Ettingshausen vào nhiệt độ, từ trường, các đại lượng đặc trưng của sóng điện từ và số lượng tử m đặc trưng cho phonon giam cầm. Những sự phụ thuộc này được hiển thị rõ nét trong kết quả tính toán số cho hố lượng tử GaAs/GaAsAl. Đặc biệt, khi cho m tiến về không, ta thu được kết quả của hiệu ứng từ-nhiệt-điện tương ứng với trường hợp phonon không giam cầm trong hố lượng tử cùng loại.
Keyword: Hố lượng tử, hiệu ứng Ettingshausen, hiệu ứng từ-nhiệt-điện, phương trình động lượng tử, phonon âm giam cầm.

Bài viết khác