Chữ “tín” trong bản dịch “Tội ác và hình phạt” của Cao Xuân Hạo
The accuracy in the translationof “Crime and punishment” by Cao Xuan Hao
Phạm Thị Phương
Tóm tắt
Bài viết bàn về cách thức đạt được “nguyên tắc tín” trong bản dịch Tội ác và Hình phạt của Cao Xuân Hạo. Ông thực hiện nó bằng sự kết hợp nhiều phương thức: dịch dựa trên ngữ pháp, dịch ngữ nghĩa, dịch nguyên văn, dịch thoát, dịch thành ngữ… Đây một bản tổng thể chuyển mã: mã ngôn ngữ, mã văn hóa, mã âm thanh, để từ đó văn chương kiểu Dostoievsky, triết học của Dostoievsky vang lên gần với nguyên tác nhất có thể.
Từ khóa: Dostoevsky, Cao Xuân Hạo, tội ác và hình phạt, bản dịch, chữ tín
ABSTRACT
This articlediscusses the way to achieve the “principle of accuracy” in the translation of “Crime and Punishment” by Cao Xuan Hao. In this version of translation, he combined many methods such as: Grammar translation, Semantic translation, Literal translation, Free translation, Idiomatic translation… This translation is a transcode of various codes: code of culture, code of language, code of sound. From that point, the literary style and philosophical ideas of Dostoyevsky can be transfer as close as much to the original text.
Keyword: Dostoevsky, Cao Xuan Hao, crime and punishmen, translated text, accuracy in translation.

Bài viết khác