Giá trị nhân văn cao đẹp trong lời kêu gọi thi đua ái quốc với nhiệm vụ giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay
The noble human values in the call of national patriotism with the role of educating moral of today youth generation
Bùi Bạch Đằng, Trần Thế Khanh
Tóm tắt
Cách đây 80 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc nhằm động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Theo đó, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây là bản hùng ca bất hủ, chất chứa và đậm sâu giá trị nhân văn sâu sắc.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, thi đua ái quốc, giá trị nhân văn.
ABSTRACT
80 years ago, between the hardships, fierce in the resistance against the French colonial invasion, At the initiative of President Ho Chi Minh, in March 27, 1948, The Party Central Committee promulgated the Directive to foster the national patriotism movement in order to encourage all forces participating in the resistance. In June 11, 1948, President Ho Chi Minh issued raised a call for patriotic emulation. This is an immortal epic, it contains deep and profound human values.
Keyword: Ho Chi Minh, patriotic competition, human values

Bài viết khác