Giải pháp nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và tầm quan trọng của di sản thế giới
Solutions to improve social awareness on the role and importance of world heritage
Bùi Hoài Sơn
Tóm tắt
Hiện nay, Việt Nam đã được UNESCO công nhận nhiều di sản thế giới. Tuy nhiên, việc công nhận di sản mới chỉ là giai đoạn ban đầu, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản, để di sản có đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội mới được xem là có ý nghĩa phục vụ sự phát triển bền vững đất nước. Từ việc phân tích về tầm quan trọng của di sản thế giới, bài viết tập trung chủ yếu đến giải pháp nâng cao nhận thức của xã hội đối với vai trò của di sản thế giới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một địa phương nói riêng, cả nước nói chung từ những câu hỏi căn bản như: Nâng cao nhận thức của ai? Nâng cao nhận thức bằng cách nào?
Từ khóa: Di sản thế giới, du lịch di sản, quản lý văn hóa, cộng đồng.
ABSTRACT
Currently, Vietnam has been recognized with many UNESCO World Heritage. However, the recognition of a heritage is only the initial stage, the preservation and promotion of the heritage values, in order to contributes significantly to the socio-economic development is considered to be meaningful service for the sustainable development of the country. From the analysis of the importance of the World Heritage, the paper focuses primarily on the social awareness of the role of world heritage in the socio-economic development of the world heritage in a local place in particular and nationwide in general, from the basic questions such as: Raise awareness of whom? Or how to raise awareness?
Keyword: World Heritage, heritage travel, cultural management, community.

Bài viết khác