“Đường kách mệnh” – một trong những tác phẩm lý luận kinh điển và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Tác phẩm đã luận giải khoa học và thấu đáo những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới như: lý luận về cách mạng, về Quốc tế Cộng ...

Áo là nước mạnh nhất của thế giới nói tiếng Đức ở Trung Âu giữa thế kỷ XIX và cũng là một trong những bên tham gia sáng lập, nhưng là bên duy nhất đóng vai trò lãnh đạo Liên bang Đức 1815-1866. Vấn đề nằm ở chỗ Áo chưa bao giờ có ý định chấp nhận tư cách thành viên bình thường của mình trong Liên ...

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng như các địa phương trong cả nước, Tuyên Quang luôn thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà tổ chức đảng ...

Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp thắng lợi đã khẳng định vai trò của ATK trong Căn cứ địa Việt Bắc. An toàn khu Trung ương ở Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, bảo vệ vững chắc các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ để lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, là một trong những ...

Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (QTCS) - Quốc tế III có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại, khắc ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (PTCS&CNQT). Trong đó, quan điểm của QTCS về vấn đề dân tộc và thuộc địa tiếp tục ...

Cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo là một dấu mốc quan trọng trong phong trào đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Khởi nghĩa thắng lợi và nhà nước Vạn Xuân được thành lập có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Bài viết điểm lại bối cảnh lịch sử mà cuộc khởi nghĩa diễn ra, đồng ...

Sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tất yếu dẫn tới sự suy yếu của tổ chức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong cán bộ, công chức viên chức là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong ...

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quát về đào tạo công tác xã hội hiện nay ở Liên bang Nga. Trong đó, khái quát những nét chính về sự hình thành và các giai đoạn phát triển công tác xã hội gắn liền với những mốc son lịch sử của đất nước và con người Nga. Những khó khăn, thách thức và các giải ...

Nghiên cứu 370 khách thể gồm 120 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; 110 giáo viên mầm non; 120 phụ huynh và 20 chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục mầm non, thuộc 16 trường mầm non trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang cho thấy, biểu hiện thích ứng về mặt hành vi của trẻ 5-6 tuổi trong các hoạt động chuẩn bị đến trường ...

Thiết bị dạy học là phần phương tiện được thiết kế kĩ thuật và thiết kế sư phạm với mục đích giáo dục và mục đích sử dụng đã định từ trước, là một bộ phận của cơ sở vật chất trường học. Bài viết này phân tích, làm rõ các nội dung quản lý sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực ...