Ảnh hưởng của các hoạt động sinh kế đến công tác quản lý và bảo vệ rừng tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Effects of living activities to the management and forest protection at Thanh Tuong commune, district of Na Hang, Tuyen Quang province
Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Thanh Vân, Đặng Thị Phương
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu “Ảnh hưởng của các hoạt động sinh kế đến công tác quản lý và bảo vệ rừng tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” cho thấy, Thanh Tương là một xã có diện tích rừng lớn, do đó các hoạt động sinh kế của người dân ít nhiều cũng ảnh hưởng tới công tác quản lý và bảo vệ rừng. Các hộ gia đình tham gia hỗ trợ vào công tác bảo vệ và phát triển rừng như: trồng rừng, thông tin hay báo cáo tình hình về rừng, diễn biến, hành vi vi phạm đến rừng cho cán bộ quản lý và bảo vệ rừng để kịp thời có biện pháp xử lý và ngăn chặn. Ngoài những ảnh hưởng tích cực tới công tác quản lý và bảo vệ rừng, trong quá trình hoạt động sinh kế cũng đã gây nhiều khó khăn cho cán bộ quản lý như các hành vi phá rừng làm nương rẫy, săn bắt động vật trái phép… Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội tại địa phương và tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng, đã xác định được các hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư tác động bất lợi đến tài nguyên rừng, đồng thời tìm ra các nguyên nhân để đưa ra các giải pháp cải thiện sinh kế của cộng đồng bao gồm: (1) Giải pháp về chính sách và pháp luật; (2) Giải pháp về kinh tế; (3) Giải pháp về khoa học kỹ thuật; (4) Giải pháp giáo dục tuyên truyền.
Từ khóa: Hoạt động sinh kế; công tác quản lý và bảo vệ rừng; bảo vệ và phát triển rừng
ABSTRACT
Research results of "Effect of living activities to the management and forest protection at Thanh Tuong commune, Na Hang district, Tuyen Quang province shows that Thanh Tuong is a commune with large forest area. Therefore, the living activities of the people have affected the management and protection of forests. The families involved in protection and development forest such as: afforestation, giving information or reporting on the situation of forests, developments and violations to forests for forest management and protection staff to promptly take measures to handle and prevent. In addition to the positive impacts on forest management and protection, during the process of living activities, it has also caused many difficulties for management staff such as acts of deforestation for cultivation, illegal hunting of animals. ... Based on the analysis and assessment of the local socio-economic situation and the situation of forest protection and management, livingactivities of the community have been identified to adversely affect forest resources. , and find out the reasons for providing solutions to improve the living community, including: (1) Policy and legal solutions; (2) Economic solutions; (3) Scientific and technical solutions; (4) Education and propaganda solutions.
Keyword: Livingactivities; forest management and protection; forest protection and development

Bài viết khác