Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tích hợp kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
Methods to improve the quality of teaching life skills integration for elementary students
Chu Thị Mỹ Nga
Tóm tắt
Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, học sinh tiểu học được tiếp xúc với xã hội rất sớm, cho nên giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thực sự rất cần thiết. Việc dạy học tích hợp kỹ năng sống cơ bản cho học sinh tiểu học trên lớp và sinh hoạt, trải nghiệm ngoại khóa không chỉ mang lại lợi ích về mặt sức khoẻ mà còn giúp các em sớm có ý thức để làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những điều lành mạnh cho chính mình cũng như xã hội. Để làm tốt những yêu cầu này cần có các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tích hợp kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Nhà trường, giáo viên và các lực lượng giáo dục khác cần có những phối hợp đồng bộ để tạo điều kiện cho học sinh tiểu học trải nghiệm thực tế nhằm tạo nên vốn sống, nảy nở các phẩm chất, kỹ năng sống làm nền tảng cho sự phát triển nhân cách.
Từ khóa: Kỹ năng sống; dạy học tích hợp; học sinh tiểu học; các biện pháp
ABSTRACT
In the era of technology revolution 4.0, primary students are exposed to society very soon, so educating life skills for children is really necessary. Teaching integrates basic life skills for elementary school students in class and activities, extracurricular experiences not only bring health benefits but also help children to consciously master themselves, living positively and towards healthy things for yourself and society. In order to well fulfill these requirements, it is necessary to take measures to improve the quality of life skills integration teaching for elementary students. Schools, teachers and other educational forces need to have coordinate coordination to facilitate primary school students to experience real life in order to create a living, developing qualities and life skills as a foundation for personality development.
Keyword: Life skills; integrated teaching; primary student; methods

Bài viết khác