Đánh giá mức độ hài lòng của người tham giá đấu giá quyền sử dụng đất 3 dự án tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Evaluating the satisfaction of the attendance of the using land auction in 3 projects in Tuyen Quang city, Tuyen Quang province
Trần Thị Bình, Đàm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Hiền, Xuân Thị Thu Thảo
Tóm tắt
Đấu giá quyền sử dụng đất là một chủ trương đúng đắn và là giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần ổn định thị trường quyền sử dụng đất và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc tiếp cận quyền sử dụng đất cho mọi công dân, đồng thời góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang trong những năm qua đã mang lại những kết quả nhất định trên tất cả các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội như: ổn định đời sống và tạo sinh kế cho người dân, giúp cho việc quản lý sử dụng đất được tốt hơn, góp phần đảm bảo thực thi nghiêm túc pháp luật về đất đai. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 84,25% người tham gia đấu giá hài lòng về công tác phổ biến chính sách pháp luật; 92,12 % người tham gia đấu giá hài lòng và rất hài lòng về công tác tổ chức đấu giá; 97,72% người tham gia đấu giá hài lòng và rất hài lòng đối về cán bộ tổ chức đấu giá, 100% người tham gia đấu giá hài lòng và rất hài lòng về công tác hoàn thiện sau đấu giá, 51,64% người tham gia đấu giá hài lòng và rất hài lòng về công tác chuẩn bị cho đấu giá. Đồng thời nghiên cứu đã đưa ra được một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Từ khóa: Đấu giá quyền sử dụng đất; mức độ hài lòng; Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
ABSTRACT
The auction of land use rights is a proper policy and an effective solution to stabilize the land use righted market and ensure openness and transparency in access to land use rights for all citizens. and at the same time contribute to increasing revenue for the State budget. The auction of land use rights in Tuyen Quang city in recent years has brought certain results from all aspects of economy, culture and society such as: Stability of life and creation of life designed for the people, making the land use management better, contributing to ensuring strict implementation of land laws. Research results show that: 84.25% of participants are satisfied with the dissemination of legal policies; 92.12% of auction participants are satisfied and very satisfied with the auction organization; 97.72% of auction participants are satisfied and very satisfied with auction organizers, 100% of auction participants are satisfied and very satisfied with the completion of the auction, 51.64% Auction participants are satisfied and very pleased with the preparation for the auction. At the same time, the research has provided some solutions to improve the satisfaction with participants in auction of land use rights in Tuyen Quang city, Tuyen Quang province.
Keyword: Auction of land use rights; satisfaction level; Tuyen Quang city; Tuyen Quang province

Bài viết khác