Giới thiệu các hướng nghiên cứu phục hồi chức năng cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ
Introduce the direction of rehabilitation studies for children with autism spectrum disorders
Mã Ngọc Thể
Tóm tắt
Bài viết giới thiệu các hướng nghiên cứu trong phục hồi chức năng cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên thế giới và Việt Nam trên cơ sở đó cung cấp cái nhìn tổng quan về các biện pháp, phương pháp can thiệp điển hình được ứng dụng đã có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả giáo dục, phục hổi chức năng cho trẻ có rối loạn phát triển nói chung và trẻ rối loạn phổ tự kỷ nói riêng. Các hướng nghiên cứu sẽ giúp cho chuyên viên trị liệu, giáo viên, người chăm sóc trẻ có những thông tin định hướng trong việc sử dụng các phương pháp can thiệp đối với trẻ rối loạn phổ tự kỷ hiện nay.
Từ khóa: Phục hồi chức năng; rối loạn phổ tự kỷ; can thiệp; trị liệu tâm lý; trẻ tự kỷ
ABSTRACT
The article introduces the research directions in functional rehabilitation for children with autism spectrum disorder both in the world and in Vietnam, thereby providing an overview of typical intervention measures and methods applied. There has been a positive influence on the effectiveness of education and rehabilitation for children with developmental disorders in general and autistic children in particular.
Keyword: Rehabilitation; autism spectrum disorders; intervention; psychotherapy; autistic children

Bài viết khác