Một số chiến lược từ chối trực tiếp lời mời của người Mỹ
Some strategies to directly reject American invitations
Phạm Tuấn Doanh
Tóm tắt
Hành vi từ chối, giống như các hành vi khác, xuất hiện ở tất cả các ngôn ngữ. Nó được dùng để biểu thị sự không chấp nhận một thay đổi nào đó theo hướng đã được đề xuất (như yêu cầu, đề nghị, mời rủ, gợi ý …) trong quan hệ giao tiếp hội thoại. Dưới sự tác động của một số nhân tố như vị thế xã hội, giới tính, tuổi tác…, khi từ chối lời mời, người Mỹ có thể lựa chọn chiến lược từ chối trực tiếp hay chiến lược từ chối gián tiếp. Trong bài viết này, tác giả trình bày một cách giản lược về những kết quả mà chúng tôi đã thu được khi nghiên cứu về các chiến lược từ chối trực tiếp lời mời thường dùng của người Mỹ.
Từ khóa: Hành vi từ chối; chiến lược từ chối; lời mời; chiến lược từ chối trực tiếp; hành vi từ chối lời mời
ABSTRACT
Refusals, like other acts, appear in all languages. It is used to express the acceptance of change according to the suggestions (such as requests, offers, invitations, suggestions etc) in conversations. Due to the influence of some factors such as social status, gender, age ..., when rejecting an invitation, American can choose direct refusal strategies or indirect refusal ones. In this article, the author presents a brief description of the results that we have obtained when studying some direct refusal strategies of invitations of American.
Keyword: refusal acts; refusal strategies; invitations; direct refusal strategies, refusal acts of invitations

Bài viết khác