Nghiên cứu các kênh rã lepton mang điện (ea→ebγ) trong mô hình 3-3-1 tiết kiệm với cơ chế seesaw ngược
Studying of lepton-carrying electric channels (ea→ebγ) in economical 3-3-1 model with reverse Seesaw mechanism
Hà Thanh Hùng
Tóm tắt
Các kênh rã của lepton mang điện (ea→ebγ) là một trong các kênh rã vi phạm số lepton vị được nghiên cứu nhiều nhất. Các mô hình 3-3-1 nguyên bản thường cho tỷ lệ rã nhánh của các kênh rã τ→eγ; τ→µγ nhỏ hơn kênh rã µ→eγ (cỡ 4.2 x 10-13) và chưa thể phát hiện được bằng các máy gia tốc hiện nay. Tuy nhiên, việc đưa vào các đơn tuyến neutrino phân cực phải của nhóm SU(3)L và sử dụng cơ chế seesaw ngược, một số mô hình 3-3-1 có thể tồn tại các vùng không gian tham số thỏa mãn giới hạn thực nghiệm của kênh rã µ→eγ đồng thời tăng cường tín hiệu cho các kênh rã τ→eγ; τ→µγ đủ lớn để có thể đo được bằng thực nghiệm. Nghiên cứu các kênh rã ea→ebγ trong mô hình 3-3-1 tiết kiệm (E331) với cơ chế seesaw ngược đã chỉ ra các vùng không gian tham số phù hợp với giới hạn thực nghiệm cho từng kênh rã. Đặc biệt, kết quả dự đoán được vùng không gian tham số tốt nhất để cả ba kênh rã ea→ebγ đều thỏa mãn giới hạn thực nghiệm.
Từ khóa: Tương tác điện yếu; neutrino ngoài mô hình chuẩn; neutrino phân cực phải; cơ chế seesaw; mô hình chuẩn mở rộng
ABSTRACT
The decaying channels of charged lepton (ea→ebγ) are being one of the most researched. The original 3-3-1 models often give a branching ratios of τ→eγ; τ→µγ are smaller than µ→eγ channel (size 4.2 x 10-13) and it cannot be detected by current accelerators. However, by introduction of right-handed neutrino singlets of SU(3)L group and using inverse seesaw mechanism, some 3-3-1 models can exist parameter spaces that satisfy the experimental limit of µ→eγ channel. This enhances the signal for τ→eγ; τ→µγ channels, making it large enough to be measured experimentally. Studying ea→ebγ channels in economical 3-3-1 model (E331) with inverse seesaw mechanism has shown that having regions of parameter spaces are suitable with experimental limits for each channel. In particular, the results showed that predicting the best parameter space area for ea→ebγ channels satisfies the experimental limit.
Keyword: electroweak interactio; neutrinos in addition to standard models; right-handed neutrins; seesaw mechanisms; standard models and beyond

Bài viết khác