Nghiên cứu ứng dụng, sử dụng chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium anisopliae phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa tại Tuyên Quang
Research and application, using parasitic fungus Metarhizium anisopliae to control brown backed rice plant hopper and white backed rice plant hopper in Tuyen Quang
Phạm Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Hoài Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền
Tóm tắt
Rầy nâu, rầy lưng trắng (rầy) được coi là một trong những loài sâu hại chính trên cây lúa ở trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Rầy không những gây hại trực tiếp làm giảm năng suất và phẩm chất lúa, mà còn là môi giới truyền virus gây bệnh trên lúa. Do vậy để phòng trừ rầy người nông dân đã sử dụng rất nhiều loại thuốc hoá học (BVTV), tuy nhiên thuốc BVTV trừ rầy thường là thuốc có độc tính cao, chậm phân hủy có thể giữ tác dụng rất lâu trong sản phẩm. Để thay thế dần việc sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp, gần đây các nhà khoa học đã nghiên cứu đã thành công việc sử dụng nấm Metarhizium anisopliae (M. anisopliae) trong phòng trừ sau hại nói chung và phòng trừ rầy hại lúa nói riêng. Kết quả thử nghiệm tại Tuyên Quang năm 2015, 2016 cho thấy: Chế phẩm M. anisopliae ở liều lượng 8 kg/ha có hiệu lực trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa, hiệu lực 10 ngày sau xử lý đạt từ đến 61,68-65,16% %, vừa không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của cây lúa, vừa không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Từ khóa: Nấm ký sinh Metarhizium sp; rầy nâu; rầy lưng trắng
ABSTRACT
Brown planhopper and white backed planhopper are considered one of the main pests in rice in the world in general and Vietnam in particular. Planhopper not only directly damage quality and quantitive of rice but also a medium for transmitting disease-causing viruses in rice. Therefore, in order to control planhopper, farmers have used a lot of chemical drugs (pesticides). However, these pesticides are often highly toxic and slow to decompose, which can keep long-lasting effects in products. In order to gradually replace the use of chemical drugs in agricultural production, scientists have recently succeeded in using Metarhizium anisopliae in the prevention the insects in general and the planhopper in particular. Test results in Tuyen Quang in 2015,2016 showed that: Metarhizium anisopliae in 8 kg / ha dosage was effective e for brown planhopper and white backed planhopper, effective 10 days after treatment reached from 61, 68-65.16%%. It does not affect the growth, development, productivity and quality of rice plants and it does not affect the ecological environment.
Keyword: Metarhizium anisopliae; Metarhizium sp; brown planhopper; white backed planhopper; nivaparvata lugens Stah; sogatella furcifera.

Bài viết khác