Những tác động của biến đổi khí hậu đến sản lượng lúa của vùng Pampanga
The effects of climate change on rice yield of Pampanga
CA. U. Lacap, L. G. Magat
Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm phân tích những tác động của biến đổi khí hậu đến sản lượng lúa của vùng Pampanga. Khí hậu và sản lượng được sử dụng là trong khoảng thời gian 20 năm từ 1998 đến 2017. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả và suy luận. Sản xuất lúa gạo ở Pampanga cho thấy xu hướng tăng lên trong giai đoạn 20 năm. 97% tổng sản lượng lúa sử dụng nước tưới tiêu trong đó 3% còn lại sử dụng lượng mưa tự nhiên. Nghiên cứu này kiểm định mối tương quan giữa sản lượng lúa, lượng mưa và nhiệt độ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có mối quan hệ đáng kể giữa năng suất lúa và nhiệt độ. Trong khi đó mối tương quan về lượng mưa và năng suất lúa là nghịch đảo nhau. Xét đến lượng mưa và nhiệt độ trung bình hàng tháng cũng như nhu cầu về khí hậu của các giai đoạn phát triển khác nhau của lúa, nghiên cứu đã đề xuất lịch canh tác vụ mùa mới. Lịch canh tác vụ mùa hiện tại được đề xuất sẽ được dịch chuyển lên trước một tháng để giai đoạn chín có lượng mưa nhiều sẽ được chuyển sang tháng có lượng mưa ít hơn. Kết quả của nghiên cứu này sẽ được thông báo cho nông dân của Pampanga sau khi được các cơ quan chính phủ phê duyệt và kiểm tra.
Từ khóa: Sản xuất lúa; đánh giá tác động; lịch vụ mùa; số liệu thống kê
ABSTRACT
This study aims to analyze the effects of climate change on rice yield of Pampanga. The climate and yield used was for a period of 20 years between 1998 to 2017. Descriptive and inferential methods of research were utilized. The rice production in Pampanga showed an increasing trend within the 20 year period. The irrigated rice comprised 97% of the total rice yield while the remaining 3% came from rainfed rice. The correlation of rice yield vs. rainfall and temperature was also examined. It was found out that there is a no significant relationship between rice yield and temperature. While the relationship of rain fall and rice yield is inverse and significant. Taking into account the monthly averages of rainfall and temperature as well as the climatic needs of the different stages of development of rice, a new cropping calendar was proposed. The current cropping calendar is proposed to be moved one month forward so that the ripening phase which is susceptible to excess rainfall be moved to a month where less amount of rain is expected. The results of this research will be communicated to the farmers of Pampanga once approved and examined by the concern government agencies.
Keyword: Rice production; impact assessment; climate change; cropping calendar; ctatistics

Bài viết khác