Sự khác biệt trong diễn xướng hát đối đáp dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái
Difference in the choral performaces of Tay and Thai daily lyric folk
Hà Xuân Hương
Tóm tắt
Là những dân tộc chủ thể văn hóa vùng Đông Bắc và Tây Bắc, người Tày và người Thái có đời sống văn hóa vô cùng đặc sắc, trong đó phải kể đến các diễn xướng hát đối đáp dân ca trữ tình sinh hoạt. Qua so sánh, chúng tôi thấy diễn xướng hát đối đáp dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái có sự khác biệt về tính tổ chức, không gian, thời gian, dạng diễn xướng theo sách, sự tham gia của vũ đạo vào diễn xướng. Từ đó, có thể thấy diễn xướng hát đối đáp dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày nổi bật ở tính tổ chức, sự ổn định; diễn xướng hát đối đáp dân ca trữ tình sinh hoạt của người Thái nổi bật ở tính tự do, sự sinh động. Những điểm khác biệt này là cơ sở để nhận thức về bản sắc văn hóa của hai dân tộc Tày, Thái.
Từ khóa: Sự khác biệt; diễn xướng hát đối đáp; dân ca trữ tình sinh hoạt; người Tày; người Thái
ABSTRACT
As ethnic groups of cultural subjects in the Northeast and Northwest, the Tay and Thai people have a very special cultural life, including the choral performaces of daily lyric folk. By comparison, we see the choral performaces of Tay and Thai daily lyric folk activities with differences in organization, space, time, form of performance according to books, participation of choreographers. From there, it can be seen that the choral performaces of Tay daily lyric folk stood out in the organization and stability; the choral performaces of Thai daily lyric folk stand out in freedom and vividness. Differences are the basis for awareness of the cultural identity of the Tay and Thai peoples.
Keyword: Keywords: Difference; the choral performances; daily lyric folk; the Tay; the Thai.

Bài viết khác