Từ Năm Nguyên lý của Panchshila của Đức Phật đến 5 nguyên tắc của Hiệp ước Panchsheel của Jawaharlal Nehru
From the Panchshila’s Five Principles of Buddha to the 5 principles of the Panchsheel Treaty of Jawaharlal Nehru
Nguyễn Mạnh Cường
Tóm tắt
Bài viết đề cập đến ảnh hưởng của Đức Phật nói riêng và Phật giáo nói chung đến Jawaharlal Nehru với tư cách là căn nguyên của Năm nguyên tắc của Thỏa thuận Hòa bình Panchsheel do J. Nehru sáng lập ra. Những nguyên tắc này đã tạo thành nền tảng cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; việc thành lập Hiệp định Giơnevơ 1954 và những ảnh hưởng lâu dài đối với các chính sách đối ngoại hiện nay của Ấn Độ. Bài viết gồm 3 phần: 1. Quan điểm của Jawaharlal Nehru về Đức Phật và Phật giáo; 2. Điểm gặp nhau giữa triết lý của Đức Phật và Nguyên lý của Jawaharlal Nehru trong Hiệp ước Panchsheel; 3. Ảnh hưởng Đức Phật đến J. Nehru trong quan điểm chính trị và đối ngoại.
Từ khóa: Đức Phật; Phật giáo; Thỏa thuận Panchsheel; J. Nehru
ABSTRACT
Nehru has been studied extensively from political, historical and international relations perspectives by experts in those fields, but there is a view which Nehru has not been studied much from the view of Buddhism. This issue will be discussed in this article. The paper mentions the influences of Buddha in particular and Buddhism in general on J.Nehru as the root of the Panchsheel Treaty with The Five Principles of Peaceful Coexistence which formed by J. Nehru. These Principles have created the foundation of the relationship between India and the People's Republic of China and the formation of Geneva Agreement 1954 as well as the current Indian policies in foreign affairs). The paper has 3 parts: 1. Jawaharlal Nehru's Statements on the Buddha and Buddhism; 2. The meeting point between Buddha’s philosophy and Nehru’s principles in the Panchsheel Treaty 3. Buddha’s Influences on Nehru’s political points of view and foreign affairs.
Keyword: Buddha; Buddhism; Panchsheel Treaty; J. Nehru.

Bài viết khác