Vai trò của thực vật tại Khu Di tích lịch sử Tân Trào và đề xuất các giải pháp bảo vệ đa dạng thực vật
The role of plants in the Tan Trao historic areas of, Tuyen Quang province and solutions for diversity protection of plants
Đỗ Công Ba, Chu Thị Mỹ Nga
Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về vai trò vai trò của thực vật tại Khu Di tích lịch sử Tân Trào đó là: vai trò của thực vật trong việc bảo vệ cảnh quan; vai trò của thực vật đối với sinh kế của người dân; vai trò của thực vật đối với phát triển du lịch. Bài báo cũng đưa ra cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp bảo vệ đa dạng thực vật và đưa ra 8 giải pháp bảo vệ đa dạng thực vật bao gồm: giải pháp về chính sách, tổ chức quản lý; giải pháp về kinh tế, xã hội; giải pháp về khoa học công nghệ; giải pháp lâm sinh xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi phục hồi rừng; giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thực vật; giải pháp bảo tồn đa dạng thực vật; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực và phát triển cộng đồng; giải pháp liên kết vùng và hợp tác quốc tế.
Từ khóa: đa dạng; giải pháp; khu di tích lịch sử; tỉnh Tuyên Quang
ABSTRACT
This article presents the results of the initial research on the role of plants in the Tan Trao historic areas: The role of plants in landscape protection; The role of plants in the livelihood of the people; The role of plants in tourism development. The article also provides a scientific basis for proposing solutions for plant variety protection and offers 08 plant variety protection solutions, including: Solutions on policies, organizing management; Solutions on economy and society; Solutions on science and technology; Silvicultural solutions to promote natural regeneration, zoning for forest restoration; Solutions to exploit and use rational plant resources; Solutions to conserve plant diversity; Solutions for human resource development and community development; Solutions on regional integration and international cooperation.
Keyword: Diversity; solutions; historic areas; Tuyen Quang province

Bài viết khác