Vận dụng hoạt động trải nghiệm trong dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở Trường Đại học Tân Trào
Application of experimental activities in teaching Vietnamese for Laos students at Tan Trao university
Nguyễn Mỹ Việt
Tóm tắt
Kinh nghiệm sáng tạo là một hoạt động trong lý thuyết. Đó là, người học thông qua các hoạt động học tập, hình thành những khả năng và phẩm chất nhất định và chỉ tồn tại, phát triển con người và xã hội. Dựa trên cơ sở lý thuyết của giáo dục hiện đại về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, bài viết xây dựng quy trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giảng dạy đàm thoại trong chương trình tiếng Việt cho sinh viên Lào. Từ đó, giúp họ phát huy khả năng sử dụng tiếng Việt trong hội thoại và trong khi học tập, nghiên cứu tại Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Từ khóa: Kinh nghiệm sáng tạo, năng lực; đàm thoại; giảng dạy tiếng Việt; sinh viên Lào
ABSTRACT
Creative experience is an activity in theory. The learners, form certain capabilities and qualities, through learning activities According to the theoretical basis of modern education on creative experience activities, the article builds the process of organizing creative experience activities in teaching conversation in Vietnamese program for Laos students.So it can help them develop their ability in using Vietnamese in conversation and during studying and researching at Tan Trao University, Tuyen Quang province.
Keyword: creative experience; competency; conversation; teaching Vietnamese; Laos students

Bài viết khác