Dấu ấn văn hóa ẩm thực vùng đồng bằng Bắc Bộ trong tản văn ''Mùi của ký ức'' của Nguyễn Quang Thiều
The culinary culture of the Northern Delta region in the dissertation ''Scents of the past'' by Nguyen Quang Thieu
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Tóm tắt
Nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóa là hướng tiếp cận khoa học, góp phần nhìn nhận tác phẩm một cách tổng thể. Bài viết khai thác khía cạnh văn hóa ẩm thực với những nét đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ trong tản văn “Mùi của ký ức” (Nguyễn Quang Thiều) qua việc miêu tả bố cục mâm cơm, sự lựa chọn nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức các món ăn tiêu biểu. Điều này cho thấy ảnh hưởng của văn hóa đối với văn học và sự hấp dẫn của văn học khi nhìn từ góc độ văn hóa.
Từ khóa: Nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóa, văn hóa ẩm thực, văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nguyễn Quang Thiều, Mùi của ký ức
ABSTRACT
Researching literature from a cultural perspective is the scientific approach, contributing to the overall recognition of the work. The article explores the aspects of cuisine culture with the characteristics of the Northern Delta region in “Scents of The Past” by Nguyen Quang Thieu by describing how to set a daily meal, how to select materials, how to cook and enjoy typical dishes. This shows the strong influence of culture on literature and the speacial attraction of literature when viewed from a cultural perspective.
Keyword: Research literature from a cultural perspective, cuisine cuture, northern delta region, Nguyen Quang Thieu, Scents of The Past