Đối chiếu giới từ trong tiếng Anh và tiếng Việt
A contrastive study of prepositions in English and Vietnamese
Tạ Thị Thanh Huyền
Tóm tắt
Trong bài báo này, chúng tôi chỉ tập trung vào nghiên cứu, đối chiếu các đặc điểm cơ bản nhất của giới từ chứ không nghiên cứu, đối chiếu tất cả những đặc điểm ngữ pháp cũng như ngữ nghĩa của giới từ tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra chúng tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ cụ thể để làm rõ những đặc điểm của giới từ.
Từ khóa: Giới từ, đối chiếu, chức năng, tiếng Anh, tiếng Việt
ABSTRACT
In this article, we will only focus on studying and comparing the most basic characteristics of prepositions but I will not study and compare all grammatical characteristics as well as gender semantics from English and Vietnamese. In addition, I will give some specific examples to clarify the characteristics of prepositions.
Keyword: Prepositions, comparing, functions, English, Vietnamese.

Bài viết khác