Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở Trường Đại học Tân Trào trong giai đoạn hiện nay
Some solutions to improve the quality of human resource training in Tan Trao University in the current period
Nguyễn Đức Hạnh
Tóm tắt
Trường Đại học Tân Trào là một đơn vị sự nghiệp giáo dục của tỉnh Tuyên Quang, đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp và cán bộ các ngành khác phục vụ cho sự nghiệp giáo dục nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung của khu vực. Việc nghiên cứu, khảo sát và đánh giá chất lượng đào tạo nguồn nhân lực do nhà trường đào tạo về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, khả năng thực hành nghề nghiệp làm cơ sở để kiểm chứng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội và các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non đối với sản phẩm được đào tạo để từ đó đưa ra các giải pháp đúng với thực tế và minh chứng khách quan, khoa học và tin cậy, làm cơ sở phân tích đánh giá chất lượng nguồn nhân lực do nhà trường đào tạo là thực sự cần thiết và cấp bách.
Từ khóa: sinh viên, nguồn nhân lực, kinh tế-xã hội, quản lý giáo dục, đào tạo
ABSTRACT
Tan Trao University is a public education unit of Tuyen Quang province, which has implemented the task of training and retraining thousands of teachers and educational managers at all levels and officials in other branches to serve education in particular and the socio-economic development in general of the region. The research, survey and evaluation of the quality of human resources training are provided by the school on ethical qualities, health, knowledge, skills, and ability to practice professions as a basis for verifying the degree of meet social needs and junior high schools, primary schools, pre-schools for the products to be trained from which to give solutions that are true to reality and prove objective, scientific and reliable, as a basis for analyzing and evaluating the quality of human resources trained by the school, it is really necessary and urgent.
Keyword: Student, human resources, socio-economic, education management; training