Ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam nhìn từ khung lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia
An overview of wood processing industry from national competitive theory framework
Đỗ Hải Yến
Tóm tắt
Ngành công nghiệp chế biến gỗ hiện đang nằm trong số các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Giá trị kim ngach xuất khẩu của ngành trong những năm gần đây liên tục tăng. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu song năng lực cạnh tranh của ngành chưa thực sự được như kỳ vọng. Trên cơ sở phân tích các tài liệu và thực tiễn, sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, bài viết này vận dụng mô hình Kim cương của M. Porter để đánh giá thực trạng của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam. Bài viết cũng chỉ ra rằng để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho ngành, cần thực hiện đồng bộ những giải pháp: 1) Chủ động nguồn gỗ nguyên liệu cho sản xuất và chế biến; 2) Đối mới thiết kế mẫu mã sản phẩm và nâng cao công nghệ chế biến; 3) Nâng cao tay nghề cho người lao động; 4) Tăng cường hiệu quả hoạt động xuất khẩu và xúc tiến thương mại.
Từ khóa: Lợi thế cạnh tranh, chế biến gỗ, M. Porter, cạnh tranh quốc gia.
ABSTRACT
Wood processing industry has become one of the main export industries of Viet Nam in recent years. The value of industry’s export products has continuously increased recently. Although it has been achieved many achievements, the competitiveness of the industry is considered not high as expectation. Base on theoretical and practical overview, using system approach method, this article aim to apply Porter’s diamond model in analysis the situation of Viet Nam wood processing industry. The results shown that it is necessary to implement some solutions as follow to improve the competitive advantage of the industry: 1) Take the initiative in source of timber materials for production and processing; 2) Enhance product design and processing technology; 3) Improve working skills for workers; 4) Enhance the efficiency of export activities and trade promotion.
Keyword: Competitive advantage, wood processing industry, M. Porter Diamond, national competitiveness.