Nghệ thuật thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn
The art of poetry written for children by Duong Thuan
Lê Thị Quế
Tóm tắt
Dương Thuấn - nhà thơ dân tộc Tày, một mình chiếm lĩnh một sân thơ. Viết cho thiếu nhi chỉ là một phần trong sự nghiệp khá đồ sộ của tác giả hơn hai mươi năm, nhưng nhà thơ đã đánh dấu một mảng màu riêng trong dòng chảy thơ thiếu nhi Việt Nam. Thơ thiếu nhi của Dương Thuấn có nhiều đặc sắc riêng về nội dung và nghệ thuật cần được nghiên cứu, giới thiệu. Bài viết này, chúng tôi đi vào một số bình diện nghệ thuật thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn, trên cơ sở đó sẽ tiến tới khẳng định vị trí quan trọng của Dương Thuấn trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam hiện đại.
Từ khóa: Thơ thiếu nhi, Dương Thuấn, thiên nhiên, mùa, cây quả hoa lá
ABSTRACT
Duong Thuan, a Tay poet, controls a poetry playground by himself. Writing poetry for children is not only part of his over-twenty-year brilliant career, but also he affirmed his own style in Vietnamese children’s poems. Children's poetry by Duong Thuan has many unique characteristics of content and art that should be studied and introduced. In this article, we study some artistic aspects of poetry written for children by Duong Thuan, through poetry collections such on that basis, we will affirm Duong Thuan important position in modern Vietnamese children's literature.
Keyword: Children’s poems, Duong Thuan, nature, seasons, trees, fruits, flowers

Bài viết khác