Nghiên cứu cảm ứng ra hoa trong ống nghiệm ở cây hoa hồng James Golway
Study on in vitro flowering on James Golway rose
Hoàng Phú Hiệp, Trần Thị Hồng
Tóm tắt
Hoa hồng là một trong những loài hoa được yêu thích nhất trên thế giới. Hoa hồng thường được sử dụng để trang trí, làm thuốc và nước hoa. Nghiên cứu này xác định được môi trường cảm ứng ra hoa trong ống nghiệm ở cây hoa hồng James Golway. Môi trường thích hợp nhất cho tạo kéo dài chồi là môi trường MS cơ bản, agar 9,0 g/l, sucrose 30 g/l và GA3 0,7 mg/l. Môi trường thích hợp nhất cho khả năng tạo rễ của cây hoa hồng là môi trường MS cơ bản, agar 9,0 g/l, sucrose 30 g/l và IBA 1,5 mg/l. Hoa hồng được cảm ứng ra hoa in vitro khi bổ sung AgNO3 10mg/l trong 4 tuần.
Từ khóa: Hoa hồng, ra hoa trong ống nghiệm, bạc nitrate, hoa hồng James Golway
ABSTRACT
Roses are one of the most favourite flowers in the world often. The roses are used for decorating , medicine and ferfume. This study presents in vitro flowering on James Golway rose. The elongate shoot medium for is MS medium supplemented with 9.0 gL-1, agar, 30 gL-1 sucrose and 0.7 mgL-1GA3. The best rooting was obtained on MS containing 9.0 gL-1 agar, 30 gL-1 sucrose and 1,5 mgL-1 IBA. The induction of flowers in vitro on MS medium contains 10 mgL-1 AgNO3 for four weeks.
Keyword: Rosa, in vitro flowering, silver nitrate, James Golway rose.

Bài viết khác