Phát triển bền vững văn hóa dân tộc Sán Dìu ở khu vực miền núi phía Bắc
Sustainable development of San Diu cultural ethnic in the northern mountainous region
Nguyễn Thị Quế Loan, Lê Thị Thu Hương
Tóm tắt
Khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện có khoảng 31 dân tộc sinh sống. Do xen cư trong một vùng văn hoá - lịch sử nên giữa các dân tộc có sự giao tiếp về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá... Sau Đổi mới (năm 1986), sự hội nhập của các dân tộc diễn ra mạnh mẽ góp phần thúc đẩy quá trình hoà hợp, mặt khác làm biến đổi văn hoá truyền thống khiến nhiều giá trị văn hoá bị mai một. Trong mấy thập niên qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách, các cuộc vận động, dự án nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Để tham góp cùng các biện pháp đã được thực hiện, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ở một dân tộc cụ thể đang chịu ảnh hưởng rõ rệt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó, đề ra những giải pháp phù hợp nhằm giữ gìn và phát triển văn hoá bền vững.
Từ khóa: Sán Dìu, phát triển bền vững, miền núi phía Bắc, văn hóa, hội nhập
ABSTRACT
The Northern mountainous region of Vietnam currently has about 31 ethnic groups living. Due to intermingling in a cultural-historical area, the ethnic groups have economic, social, political, cultural communication ... After Innovation (1986), the integration of peoples happened strongly to promote the harmony, on the other hand, traditional culture changing is the reason to make many cultural values which are eroded. In the past few decades, the Party and the State have had guidelines, policies, campaigns and projects to preserve and promote the cultural identity of ethnic groups. In order to join together with the measures that have been taken, we conduct research in a specific ethnic group that is clearly influenced on the process of industrialization and modernization, thus, proposing suitable solutions for sustainable cultural development.
Keyword: San Diu, sustainable development, northern mountainous region, culture, integration

Bài viết khác