Tập quán ăn uống trong lễ cưới của tộc người Sán Chí ở thôn Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Custom of culinary in wedding ceremony of san chi ethnic in Đong Tam hamlet, Tuc Tranh commune, Phu Luong district, Thai Nguyen province
Nguyễn Thị Hòa, Đào Ngọc Tân
Tóm tắt
Thôn Đồng Tâm, xã Tức Trnah, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên là một trong những nơi tập trung cư trú của người Sán Chí. Tại đây, người Sán Chí giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa ẩm thực. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt mới nhiều biến đổi do tác động của thời đại, quá trình cộng cư với các tộc người khác. Khi nghiên cứu về văn hóa ẩm thực của người Sán Chí ở Đồng Tâm, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới tập quán ăn uống trong lễ cưới của họ. Bài viết làm rõ về nguồn nguyên liệu, cách chế biến, cách trang trí và thưởng thức đồ ăn uống, nghi thức và nghi lễ, đặc sản của người Sán Chí ở Đồng Tâm trong lễ cưới. Nghiên cứu tập quán ăn uống trong lễ cưới sẽ cho chúng ta thấy được đặc trưng văn hóa của người Sán Chí, từ đó giúp chúng ta thấy được giá trị văn hóa cần phát huy trong đời sống đương đại, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế cần phải có giải pháp để khắc phục.
Từ khóa: Tập quán, ẩm thực, Sán Chí, Đồng Tâm, Phú Lương
ABSTRACT
Dong Tam hamlet, Tuc Tranh commune, Phu Luong district, Thai Nguyen province is one of the places where San Chi people gather. Here, the San Chi people retain many traditional cultures, including culinary culture. However, they also face new changes due to the impact of the era, the process of co-living with other ethnic groups. When studying the culinary culture of the San Chi people in Dong Tam, we were particularly interested in their wedding eating and drinking habits. The article clarifies the source of raw materials, how to prepare, decorate and enjoy food, rituals and ceremonies, specialties of the San Chi people in Dong Tam at the wedding. Studying the eating and drinking habits at the wedding will show us the cultural characteristics of the San Chi people, thereby helping us to see the cultural values of pure customs and traditions that need to be promoted in life. Contemporary, at the same time discovering the limitations that need solutions overcome.
Keyword: Custom, culinary, San Chi, Dong Tam, Phu Luong