Văn thơ Trần Quang Triều, chủ soái của Bích Động thi xã - Hội thơ đầu tiên của văn học trung đại Việt Nam
Tran Quang Trieu's verse career, the marshal of the Bich Dong poetry circle, the earliest poetry associations of Vietnamese feudal poetry
Hoàng Thị Thu Giang
Tóm tắt
Trần Quang Triều là một danh sĩ có nhiều đóng góp cho nền văn học Quảng Ninh trung đại nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Ông chính là người sáng lập, là chủ soái của Bích Động thi xã - một trong những hội thơ sớm nhất của nền thi ca phong kiến Việt Nam. Nghiên cứu sự nghiệp văn thơ mà ông để lại giúp thế hệ hôm nay thêm hiểu rõ hơn về chủ soái của Bích Động thi xã - Hội thơ xuất hiện trước cả Tao đàn Nhị thập bát tú do vua Lê Thánh Tông sáng lập. Đó cũng là con đường để con cháu hôm nay hiểu rõ hơn về diện mạo tư tưởng, tinh thần của cha ông thuở trước.
Từ khóa: Trần Quang Triều, văn học trung đại, hội thơ, Bích Động thi xã
ABSTRACT
Tran Quang Trieu was a famous scholar who contributed greatly to medieval Quang Ninh literature in particular and Vietnamese literature in general. He was the founder and owner of Bich Dong poetry circle - one of the earliest poetry associations of Vietnamese feudal poetry. Studying his prose and verse career helps the current generation to better understand the marshal of the Bich Dong poetry circle - the Poetry Association appeared before Tao Dan group that was founded by King Le Thanh Tong. That is also the way for the descendants today to better understand the ancestors’ thoughts and spirit.
Keyword: Tran Quang Trieu, medieval literature, poetry association, Bich Dong poetry circle