Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang để phát triển du lịch cộng đồng
Preserving and promoting the values of traditional culture of ethnic minorities in Tuyen Quang to develop community based tourism
Hoàng Thị Trang, Nguyễn Mai Chinh/ ID: DHTT.12.2019.250
Tóm tắt
Trước xu thế hội nhập hiện nay, vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, qua đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Vấn đề đặt ra là cần đánh giá đúng thực trạng để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.
Từ khóa: Hội nhập; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; dân tộc thiểu số; đời sống văn hóa tinh thần
ABSTRACT
Facing the current integration trend, the issue of preserving and promoting the values traditional culture among ethnic minorities in Tuyen Quang province is an important and urgent duty which contributes to the cultural and the spiritual life of the people has been increasingly improved, thereby preserving and promoting the cultural identity of the ethnic communities in the province. The given question is to evaluate the true situation to propose appropriate solutions to preserve and promote the values of traditional culture of ethnic minorities
Keyword: Integration; preserve, promote the values of traditional culture; ethnic minorities; cultural and spiritual life.

Bài viết khác