Cái hay của tiếng Việt qua ngôn từ nghệ thuật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
The beauty of Vietnamese through artistic language in Nguyen Du's Truyen Kieu
Lê Sỹ Đồng /ID: DHTT.12.2019.252
Tóm tắt
Cho đến nay, có thể nói các nhà nghiên cứu đã tiếp cận Truyện Kiều của Nguyễn Du ở hầu hết mọi góc độ, khía cạnh, trong đó có khía cạnh ngôn từ với các phương diện như: ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa, và cú pháp. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi không nhằm vẽ lại cấu trúc ngôn từ nghệ thuật của Truyện Kiều mà chỉ tập trung làm rõ cái hay của tiếng Việt mà cấu trúc ngôn từ nghệ thuật của Truyện Kiều đem lại từ hai khía cạnh: ngữ âm – nhạc điệu, và từ vựng – tính đa nghĩa.
Từ khóa: Truyện Kiều, Nguyễn Du, tiếng Việt, truyện thơ Nôm
ABSTRACT
Until now, it can be said that the researchers have approached Nguyen Du's Truyen Kieu in almost aspects, those are linguistic aspects, such as phonetics, vocabulary, semantics, and syntax. Therefore, in this article, we are not aiming to redraw the structure of artistic language of Truyen Kieu, we only focus on clarifying the beauty of Vietnamese, that the structure of the artistic language of the Truyen Kieu in two aspects: phonetics - melody, and vocabulary – polyphony
Keyword: Truyen Kieu, Nguyen Du, Vietnamese, Nom poem's story

Bài viết khác