Cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
Developing the capacity to organize creative experience activities for students of Primary Education
Hà Mỹ Hạnh/ID: DHTT.12.2019.253
Tóm tắt
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, việc nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học là rất cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả đi sâu phân tích: Khái niệm, đặc điểm tâm lý sinh, mục tiểu, nội dung, phương pháp và những con đường phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở trường Đại học Tân Trào (ĐHTT)
Từ khóa: Phát triển năng lực, năng lực tổ chức, hoạt động trải nghiệm sáng tao, Trường Đại học Tân Trào
ABSTRACT
In order to meet the requirements of reforming the general education program, it is necessary to study the theoretical basis for developing the capacity to organize creative experiences for primary education students. In this article, the author deeply analyzes Concepts, psychological characteristics, sub-items, content, methods and ways to develop organizational capacity for creative experience activities for students of Primary education at Tan Trao University
Keyword: Developing capacity, organizational capacity, creative experience activities, Tan Trao University

Bài viết khác