Đánh giá công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2018 và đề xuất giải pháp đến năm 2030
Assessing the state management of mineral exploitation in Tuyen Quang province period 2011-2018 and proposing the solution till 2030
Trịnh Phương Ngọc, Kiều Thị Hải, Trần Thị Nhung /ID: DHTT.12.2019.257
Tóm tắt
Khai thác khoáng sản là một hoạt động đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Với đặc thù của ngành công nghiệp khai khoáng là gây nhiều tác động tiêu cực tới môi trường nhưng lại đem về giá trị kinh tế cao, khiến cho việc quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản thực sự gặp nhiều khó khăn khi phải tìm cách cân bằng giữa việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Khoáng sản Tuyên Quang được phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và chủ yếu là các điểm mỏ phân tán nhỏ lẻ chỉ phù hợp với phát triển công nghiệp địa phương. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tăng nguồn thu ngân sách, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghiên cứu tập trung đánh giá công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn 2011-2018 và những giải pháp được đề xuất đến năm 2030
Từ khóa: Quản lý nhà nước; khai thác khoáng sản; đánh giá; giải pháp; Tuyên Quang
ABSTRACT
Mineral exploitation is an ongoing activity in Tuyen Quang province. With the characteristics of the mining industry, it has caused many negative impacts on the environment but brought about high economic value. This makes the state management of mineral exploitation really difficult in finding the way to balance between environmental protection and economic development. Minerals in Tuyen Quang is distributed in almost all districts and cities in the province and mainly small scattered mines are only suitable for local industrial development. Good implementation of state management on mineral exploitation not only helps to protect the environment but also increases the budget revenue, effectively serving the local socio-economic development. The study focused on evaluating the state management of mineral exploitation in Tuyen Quang province in the period from 2011 to 2018 and the proposed solutions to 2030
Keyword: State management; mineral exploitation; assess; solution; Tuyen Quang

Bài viết khác