Diễn ngôn giới thứ hai thể hiện qua một số truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Y Ban
Discourse of the second person showing through some typical short stories of Y Ban writer
Trương Thị Thu Thanh/ ID: DHTT.12.2019.251
Tóm tắt
Hình ảnh về những người phụ nữ với đủ mọi tầng lớp, gắn với nhiều cuộc đời khác nhau, không phải là mới trong văn học Việt Nam; nhưng đi sâu khám phá những vấn đề liên quan đến nữ giới dưới góc độ diễn ngôn là hướng đi mới trong nghiên cứu văn học. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung khai thác một số truyện ngắn tiêu biểu của Y Ban viết về những người phụ nữ luôn có khát khao được hạnh phúc, khát khao được yêu thương, khát khao được thoả mãn những nhu cầu bản năng đời thường của con người. Ở họ luôn là một cuộc hành trình đi tìm bản thể, và để từ đó, khi thấy được tầm quan trọng bản thể nữ giới, họ cố gắng vươn lên để khẳng định nhân vị đàn bà, khẳng định quyền bình đẳng giới của mình.
Từ khóa: Y Ban; Giới nữ; Lý thuyết diễn ngôn; Phân tâm học; Triết học hiện sinh
ABSTRACT
Images of women in all classes, associated with many different lives, are not new in Vietnamese literature; but exploring the issues related to women in terms of discourse is a new direction in literary research. In this article, we focus on Y Ban's some typical short stories that writing about women who long for happiness, love, meeting their instinctive needs. They are always on a journey to find the essence, and since then they find the importance of the women, they try to rise to affirm women's status, assert their gender equality.
Keyword: Y Ban; Woman; Discourse theory; Psychoanalysis; Existential philosophy

Bài viết khác