Hiệu quả của tưới tiết kiệm nước trong trồng rau an toàn
Efficiency of water saving in growing safe vegetables
Nguyễn Thị Minh Huệ, Đoàn Thị Phương Lý /ID: DHTT.12.2019.259
Tóm tắt
Đề tài “Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất rau an toàn” được thực hiện tại Trung tâm Thực nghiệm, thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả bước đầu cho thấy việc áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm cho cây rau, tiếp kiệm được thời gian, giảm chi phí công lao động, tăng năng suất cây trồng . Cụ thể: Năng suất rau bắp cải tăng 2,12 tấn/ha, năng suất rau su hào tăng 1,93 tấn/ha so với trồng rau bằng phương pháp tưới nước truyền thống. Hiệu quả kinh tế của bắp cải cao hơn so với tưới nước truyền thống 19.860.000 đồng/ha, hiệu quả kinh tế của su hào cao hơn so với tưới nước truyền thống 14.555.000 đồng/ha
Từ khóa: Ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong sản xuất rau an toàn, Tuyên Quang, biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế.
ABSTRACT
The project "Application of economical watering in safe vegetable production" was conducted at the Center for Experiment, Practice and Technology and Science Transfer, at Tan Trao University, Tuyen Quang Province. Initial results have shown that the application of economical watering technologies for vegetables helps to save time, reduce labor costs and increase crop productivity. Specifically, cabbage yield increased by 2.12 tons/ha, kohlrabi productivity increased by 1.93 tons/ha compared to growing vegetables by traditional watering methods. The economic efficiency of cabbage is 19,860,000 VND/ha higher than traditional watering methods and the kohlrabi is more efficient than traditional watering methods about 14,555,000 VND/ha
Keyword: Application of economical watering technologies in safe vegetable production, Tuyen Quang, measures to improve economic efficiency

Bài viết khác