Một số thủ thuật dạy phần Language Focus trong sách Tiếng Anh lớp 9
Some techniques for teaching language focus in English 9
Chu Thị Hoàng Yến /ID: DHTT.12.2019.255
Tóm tắt
Ngày nay việc dạy ngữ pháp không chỉ theo lối phân tích từ loại và phân tích câu, mà việc giảng dạy ngữ pháp còn được thông qua những bài tập kết hợp với việc dạy nhiều kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng học, phương pháp học, kĩ năng vận dụng,... Để dạy ngữ pháp có hiệu quả, giáo viên cần linh động chọn lọc phương pháp và kĩ thuật dạy sao cho đạt mục đích yêu cầu của bài học. Trong bài báo này tác giả đã đưa ra thực trạng của vấn đề và một số kỹ thuật dạy học phần Language Focus trong sách tiếng Anh lớp 9 một cách hiệu quả. Ngoài ra, giáo viên cũng phải giải thích cho học sinh hiểu tầm quan trọng của việc học ngữ pháp. Từ đó các em có thể sử dụng ngôn ngữ một cách có ý nghĩa và diễn đạt được đúng điều mà mình muốn giao tiếp. Quan trọng nhất là học sinh hiểu được hình thái và ý nghĩa của những điểm ngữ pháp đang học để có thể sử dụng ngôn ngữ hiệu quả nhất
Từ khóa: Kỹ thuật giảng dạy, hiệu quả,Tiếng Anh, cấu trúc ngữ pháp, học sinh lớp 9
ABSTRACT
Today, teaching grammar not only follows magnetic analysis type and sentences, but also teaching grammar is done through exercises combined with language skills, studying methodology, using skills, etc. To teach grammar effectively, teachers need to be flexible in choosing teaching methods and techniques so that they reach goals of the lessons. In this article, the author has brought out the real situation of the problem and some techniques to teach the Language Focus in the 9th grade English book effectively. In addition, teachers must explain to students the importance of studying grammar, so they can use language in a meaningful way and express what they want to communicate. Most importantly, students understand the form and meaning of the grammar they are learning, so they can use the language effectively
Keyword: Teaching techniques, effective, English, grammatical structures, grade 9th students

Bài viết khác