Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng cao kĩ thuật di chuyển cho sinh viên học tự chọn môn bóng bàn Trường Đại học Tân Trào
Research and selection exercisec to improve moving skill of table tennis electives students at Tan Trao University
Nguyễn Văn Thành/ID: DHTT.12.2019.263
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 07 bài tập nhằm nâng cao kĩ thuật di chuyển cho sinh viên học tự chọn môn bóng bàn trường Đại học Tân Trào. Hiệu quả các bài tập được kiểm chứng thông qua quá trình thực nghiệm trên đối tượng là sinh viên Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang
Từ khóa: Bài tập, di chuyển, bóng bàn, sinh viên, Đại học Tân Trào
ABSTRACT
The results of the study have selected 07 exercises to improve mobility techniques for students to select table tennis subjects at Tan Trao University. The effectiveness of the exercises is verified through the experimental process on the students of Tan Trao University, Tuyen Quang province
Keyword: Exercises, moving, table tennis, students, Tan Trao University

Bài viết khác