Nghiên cứu nhân giống mía QT bằng phương pháp nuôi cấy mô
Study on multiplication of QT sugarcane by tissue culture
Lã Thị Thúy, Phạm Thị Mai Trang, Hoàng Văn Tiến, Vũ Thị Mây/ID: DHTT.12.2019.258
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm tìm ra môi trường vào mẫu, tạo chồi, nhân chồi, tiền ra rễ và ra rễ giống mía QT bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao công nghệ trường Đại học Tân Trào. Thí nghiệm thực hiện đối với giống mía QT. Kết quả nghiên cứu xác định được môi trường thích hợp để vào mẫu mía là môi trường MS cơ bản + 0,5mg/l BAP + 0,25mg/l Kinetin, môi trường thích hợp để tạo chồi mía là môi trường MS cơ bản + 1,0mg/l BAP + 1,0mg/l Kinetin, môi trường thích hợp để nhân chồi mía là môi trường MS cơ bản + 2,0mg/l BAP + 1,0mg/l Kinetin, môi trường thích hợp để tiền ra rễ mía là môi trường MS cơ bản + 1,0mg/l BAP + 0,5 mg/l Kinetin, môi trường thích hợp để ra rễ mía là môi trường MS cơ bản + 3,0mg/l NAA + 1,0 mg/l Kinetin
Từ khóa: Mía QT, Môi trường, Nuôi cấy mô
ABSTRACT
The study aimed to find out the environment on samples, shoot formation, shoot propagation, pre-rooting and rooting of QT sugarcane by tissue culture at the Center for Practical Experiments and Technology Transfer of Tan Trao University. The experiment was conducted for QT sugarcane varieties. The results of the study determined that the suitable environment to enter sugarcane samples was the MS basic medium + 0.5 mg/l BAP + 0.25 mg/l Kinetin, the appropriate environment to create sugarcane shoots was the basic MS medium. + 1,0mg/l BAP + 1,0mg/l Kinetin, suitable medium for multiplying sugarcane shoots is the basic MS medium + 2.0mg/l BAP + 1.0mg/l Kinetin, suitable medium for money Sugarcane rooting is the basic MS medium + 1,0mg/l BAP + 0,5 mg/l Kinetin, the appropriate environment for sugarcane rooting is the basic MS medium + 3,0mg/l NAA + 1,0 mg/l Kinetin
Keyword: QT sugar cane, environment, tissue culture

Bài viết khác