Nonghan Ruined City’s Legends: The cultural capital for tourism of Nonghan basin, Sakon Nakhon province, Thailand
Truyền thuyết về sự phá hủy của thành phố Nonghan: Thủ đô văn hóa du lịch của lưu vực Nonghan, tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan.
Surachai Chinnabutr, Kanjana Chantaduang; ID: DHTT.12.2019.248
Tóm tắt
Nonghan, Sakon Nakhon Province was the second largest freshwater lake in Thailand. It has a long history, which appeared in the legendary such as the white barking deer legend (ตำนานเก้งเผือก), the white squirrel legend (ตำนานกระรอกด่อน), Uranggadhat tale (อุรังคธาตุนิทาน) and Phadeang - Nang Ai literature (วรรณกรรมผาแดงนางไอ่) . The researcher collected the folk narratives around Nonghan basin and used to analyses by methodology in folklore. This article aimed to study the myths and folk narratives describing the history of Nonghan and the collapse became a large marsh. The study founded that the white barking deer legend is a legend that appeared in the chronicle of Sakon Nakhon province. It explained the cause of the sinking of the ground became a large marsh causing various small islands that leaded to historical and cultural stories of Sakon Nakhon province. Besides, the legendary white squirrel legend, also described the collapse of the city, Ekchathita which became a large marsh because people ate the white squirrel meat. Moreover, Uranggadhat legend (Phra That Phanom myth) also described the prosperity of Nonghan luang and the collapse of the city. As for the literature of Pha Daeng Nang Aii, it explained the collapse of Nonghan luang city as well. This study reflected the story of the belief and sacredness of the place that appeared in the story Nonghan basin of Sakon Nakhon province to be used as a cultural capital for sustainable ecotourism development in Nonghan basin.
Từ khóa: Nonghan ruined city’s legends, The cultural capital, Nonghan basin
ABSTRACT
Nonghan, tỉnh Sakon Nakhon là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Thái Lan. Nó có lịch sử lâu đời, xuất hiện trong các truyền thuyết như: truyền thuyết con nai trắng (ตำนานเก้งเผือก), truyền thuyết con sóc trắng (ตำนานกระรอกด่อน), chuyện cổ tích xương ngực Đức Phật (อุรังคธาตุนิทาน). Nhà nghiên cứu đã thu thập các câu chuyện dân gian xung quanh lưu vực Nonghan và sử dụng để phân tích theo phương pháp luận trong văn hóa dân gian. Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu các câu chuyện thần thoại và truyện dân gian mô tả lịch sử của Nonghan và sự sụp đổ đã trở thành một đầm lầy lớn. Nghiên cứu cho thấy truyền thuyết nai trắng là một truyền thuyết xuất hiện trong niên sử của tỉnh Sakon Nakhon. Nó giải thích nguyên nhân khiến mặt đất chìm xuống trở thành một đầm lầy lớn gây ra nhiều hòn đảo nhỏ khác nhau dẫn đến những câu chuyện lịch sử và văn hóa của tỉnh Sakon Nakhon. Bên cạnh đó, truyền thuyết con sóc trắng cũng mô tả sự sụp đổ của thành phố, Ekchathita đã trở thành một đầm lầy lớn vì mọi người ăn thịt sóc trắng. Hơn nữa, chuyện cổ tích xương ngực Đức Phật (truyền thuyết Phra That Phanom) cũng mô tả sự thịnh vượng của Nonghan và sự sụp đổ của thành phố. Đối với văn học của Pha Daeng Nang Aii, nó cũng giải thích sự sụp đổ của thành phố Nonghan. Nghiên cứu này phản ánh câu chuyện về niềm tin và sự linh thiêng của nơi xuất hiện trong câu chuyện lưu vực Nonghan của tỉnh Sakon Nakhon được sử dụng làm thủ đô văn hóa để phát triển du lịch sinh thái bền vững trong lưu vực Nonghan.
Keyword: Huyền thoại của thành phố bị phá hủy Nonghan, Thủ đô văn hóa, lưu vực Nonghan

Bài viết khác