Phân lập và xác định cấu trúc chalcone từ loài Sưa (Dalbergia tonkinesis Prain)
Isolate and determine the structure of chalcone from Dalbergia tonkinesis Prain
Ngũ Trường Nhân/ID: DHTT.12.2019.260
Tóm tắt
Từ cao chiết metanol lõi gỗ cây Sưa đỏ (Dalbergia tokinensis Prain) thu hái tại tỉnh Dak Lak. Kết hợp phương pháp sắc ký bản mỏng (TLC) và sắc ký cột (CC). Hợp chất có khung chalcon là isoliquiritigenin được phân lập. Cấu trúc hóa học của hợp chất này được xác định bằng phổ cộng hường từ hạt nhân NMR (phổ 1H-NMR ,13C-NMR), đồng thời so sánh với các tài liệu tham khảo đã công bố
Từ khóa: Sưa đỏ, chi Trắc, chalcone, isoliquiritigenin, phân lập
ABSTRACT
From the methanol extract of the heartwood of Dalbergia tonkinensis Prain collected in DakLak province, one chalcon, as isoliquiritigenin (1), was isolated by several chromatography techniques. The chemical structures of isolated compound were determined by the interpretation of NMR spectral data, as well as comparison with data from the literature. This compound was isolated from Dalbergia tonkinensis for the first time.
Keyword: Dalbergia tonkinensis, Fabaceae, flavonoids, chalcon, heartwood, isolate

Bài viết khác