Tìm hiểu triết lý giáo dục Hồ Chí Minh
Learn about Ho Chi Minh's philosophy of education
Trịnh Quốc Việt /ID: DHTT.12.2019.254
Tóm tắt
Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, mà Người còn là một nhà sư phạm mẫu mực. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã dành phần lớn tâm trí cho giáo dục con người. Hệ thống luận điểm về giáo dục cùng với hoạt động thực tiễn giáo dục phong phú của Người đã đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Hệ thống các quan điểm đó của Người được hiện thực hóa trong thực tiễn cách mạng - đó chính là triết lý giáo dục Hồ Chí Minh. Triết lý giáo dục của Người có giá trị to lớn và đang soi sáng sự nghiệp giáo dục hiện nay ở Việt Nam
Từ khóa: Hồ Chí Minh; giáo dục; triết lý giáo dục; con người mới; danh nhân văn hóa
ABSTRACT
Ho Chi Minh was not only known as the hero of national liberation, the outstanding cultural celebrity of Vietnam, but he was also an exemplary teacher. Throughout his revolutionary life, Ho Chi Minh spent most of his mind on educating people. The thesis system of education together with his rich educational practice practices laid the foundations for the birth and development of Vietnam's revolutionary education. The system of his views is realized in revolutionary practice - that is Ho Chi Minh's philosophy of education. His educational philosophy is of great value and is enlightening the current educational career in Vietnam.
Keyword: Ho Chi Minh; education; philosophy of education; new people; cultural celebrities

Bài viết khác