Ứng dụng phần mềm CocoA trong dạy học về iđêan đơn thức
CocoA software application in teaching on monomial ideal
Nguyễn Thị Thanh Tâm/ID: DHTT.12.2019.262
Tóm tắt
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán là một giải pháp thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy và học trong thời đại công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bài báo giới thiệu về phần mềm CocoA. Đó là một phần mềm hỗ trợ tính toán trong Đại số giao hoán và Hình học đại số. Đặc biệt, bài báo trình bày cách sử dụng phần mềm CocoA trong việc dạy học về iđêan đơn thức nhằm mục đích kiến tạo tri thức mới cho người học một cách tự nhiên. Từ đó thúc đẩy lòng say mê nghiên cứu trong người học
Từ khóa: Phần mềm CocoA, iđêan đơn thức, phân tích bất khả quy, Đại số giao hoán, Hình học đại số
ABSTRACT
Application of information technology in teaching Maths is a practical solution in renewing teaching and learning methods in the era of digital technology and industrial revolution 4.0. The article introduces about CocoA software. It is a software that supports calculations in Commutative Algebra and Algebra Geometry. In particular, the paper presents how to use CocoA software in teaching about the monomial ideal with the aim of creating new knowledge for learners naturally. Since then promote research passion in learners
Keyword: CocoA software, monomial ideal, irreducible decomposition, commutative algebra, algebraic geometry

Bài viết khác