Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học
Solutions to improve efficiency of soft skills for students in universities
Phạm Thị Quyên
Tóm tắt
Rèn kỹ năng mềm cho sinh viên là một yêu cầu khách quan đang được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Bài viết đề cập tới một số khái niệm có liên quan tới kỹ năng mềm, vai trò và biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học
Từ khóa: Kỹ năng mềm; phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên; biện pháp rèn kỹ năng mềm
ABSTRACT
Training soft skills for students is an objective mission that is caring to enhance the training quality and meet the social demand. This article mentions some definitions that are related to soft skills, function and solution to improve efficiency of soft skills for students in universities
Keyword: Soft skills; improve soft skills for students; solution to improve soft skills

Bài viết khác