Góp phần nghiên cứu về thành phần hóa học của cây Sưa đỏ (dalbergia tonkinesis) ở Tây Nguyên
Studying chemical components of the Dalbergia tonkinesis in Tay Nguyen
Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Mạnh Cường
Tóm tắt
Từ gỗ cây Sưa đỏ (Dalbergia tokinensis Prain) thu hái tại tỉnh Dak Lak. Sử dụng kết hợp các phương pháp sắc ký bản mỏng và sắc ký cột. Hợp chất có khung isoflavanone là sativanone được phân lập. Cấu trúc hóa học của hợp chất này được xác định bằng phổ cộng hường từ hạt nhân NMR (phổ 1H-NMR, 13C-; DEPT-NMR), đồng thời đối chiếu với các tài liệu tham khảo đã công bố.
Từ khóa: Sưa đỏ; chi Trắc; Isoflavanone; sativanone; phân lập
ABSTRACT
From the wood of Dalbergia tonkinensis Prain collected in DakLak province, We used thin-column chromatography and column chromatography methods. The isoflavanone compound is sativanone isolated. The chemical structure of this compound is determined by the magnetic resonance spectrum of NMR nucleus (1H-NMR, 13C-; DEPT-NMR spectra), and collated with published references.
Keyword: Dalbergia tonkinensis; Fabaceae; isoflavanone; sativanone; wood; isolated.28

Bài viết khác