Hồ Chí Minh - người làm thay đổi lịch sử
Ho Chi Minh – who makes changing history
Trịnh Quốc Việt
Tóm tắt
Sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, giải phóng dân tộc, xác lập quyền sống trong hòa bình, tự do và giải phóng con người triệt để. Đó là những giá trị nhân văn cao đẹp, vĩnh hằng, phản ánh tầm vóc tư tưởng, đạo đức, phong cách của một trong những vĩ nhân làm thay đổi lịch sử của thời đại.
Từ khóa: Hồ Chí Minh; thay đổi lịch sử; giải phóng con người.
ABSTRACT
The great career of Ho Chi Minh President was associated with the struggle to eliminate the old-style colonialism, liberate the nation, establish the right to live in peace, liberty and liberate people thoroughly. These are the values of beautifu and eternal humanity, reflecting the ideological stature, morality, and style of one of the great men who changed the history of the era.
Keyword: Ho Chi Minh; change history; freeing people

Bài viết khác