Lựa chọn ứng dụng hệ thống bài tập thúc đẩy quá trình hồi phục sau tập luyện và thi đấu cho vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 15 của Trung tâm Thể dục thể thao Trường Đại học Tân Trào
Selecting application of the training system to promote the recovery process after training and competing for the young footballers at the age 14 to 15 of The Sport Center at Tan Trao University
Nguyễn Văn Hải
Tóm tắt
Nghiên cứu này tiến hành lựa chọn và ứng dụng hệ thống bài tập thúc đẩy quá trình hồi phục sau tập luyện và thi đấu cho vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 15 của Trung tâm Thể dục thể thao Trường Đại Học Tân Trào, Tuyên Quang.
Từ khóa: bài tập hồi phục; bóng đá trẻ; Trường Đại Học Tân Trào
ABSTRACT
This research carried out the selection and application of the exercise system to promote the recovery process after training and competing for young footballers at the age 14 to 15 of the Sports Center at Tan Trao University, Tuyen Quang province
Keyword: Recovery exercises; young football; Tan Trao University

Bài viết khác