Mô đun xoắn trong mô hình q-state clock
Helicity modulus in a q-state clock model
Lương Minh Tuấn, Tạ Thành Long, Dương Xuân Núi, Đào Xuân Việt, Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Đức Trung Kiên
Tóm tắt
Chúng tôi nghiên cứu hiện tượng chuyển pha của mô hình q-state clock hai chiều bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Chúng tôi tính toán các đại lượng vật lý như là: nhiệt dung riêng, độ từ hoá và mô đun xoắn cho q > 5 (cụ thể q = 6 và 8). Nhiệt dung riêng và độ từ hóa chỉ ra mô hình có hai chuyển pha, bao gồm chuyển pha trên, T2, giữa pha mất trật tự và pha giả trật tự và chuyển pha dưới, T1, giữa pha giả trật tự và pha trật tự. Mô đun xoắn không những chỉ ra T2 là chuyển pha Kosterlitz-Thouless mà còn có biểu hiện của chuyển pha T1.
Từ khóa: Khoa học vật liệu; mô phỏng Monte Carlo; chuyển pha; vật liệu từ; mô hình q-state clock
ABSTRACT
We study the phase transition properties of the two-dimentional q-state clock model by an extensive Monte Carlo simulation. Several independent physical quantities, including the specific heat, the magnetization and the helicity modulus had been calculated for q > 5. The specific heat and the magnetization shows the behavior of two distinct phase transitions, including the higher phase transition, T2, between the disordered phase and the quasi-long-range ordered phase and the lower phase transition, T1, between the quasi-long-range ordered phase and the quasi-long-range ordered phase. The helicity modulus not only show that T2 is the Kosterlitz-Thouless phase transition but also has signature of phase transition around T1.
Keyword: Materials science; Monte Carlo simulation; phase transition; magnetic materials; q-state clock model.

Bài viết khác