Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay
Improving the efficiency of state administrative management in Tuyen Quang province today
Hà Thị Thu Trang
Tóm tắt
Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động công vụ quan trọng của hệ thống chính trị, các nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thông qua việc nhìn nhận, đánh giá hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Tuyên Quang để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính của địa phương là một yêu cầu bức thiết hiện nay.
Từ khóa: Quản lý hành chính nhà nước; cải cách hành chính; phát triển kinh tế - xã hội
ABSTRACT
State administrative management is an important public activity of the political system, the contents of state administrative management are implemented in accordance with the real situation of each locality, contributing to promote socio-economic development and improve people's life. We would like to propose solutions to improve the efficiency of local administrative management through the recognition and evaluation of state administrative management activities in Tuyen Quang province which is an urgent requirement now.
Keyword: Government administrative management; administrative reform; social economic development

Bài viết khác