Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới
The thinking development of the Communist Party about construction of culture and Vietnamese people in the new era
Bùi Bạch Đằng
Tóm tắt
Văn hóa có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, văn hóa luôn đi trước để dọn đường, đi cùng để tập hợp hiệu triệu và đi sau để hoàn tất các cuộc cách mạng xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những bước phát triển mới trong tư duy lý luận về văn hóa, con ngời Việt Nam để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước
Từ khóa: Tư duy lý luận của Đảng; nền văn hóa Việt Nam; thời kỳ đổi mới
ABSTRACT
Culture plays a very important role in social life, culture is always going ahead to open the way, accompanying to gather signs and following to complete social revolutions. In the process of leading the revolution, the Communist Party of Vietnam has made new developments in the theoretical thinking about culture and the people of Vietnam, so that culture truly becomes the spiritual foundation of society, both as goals, and motivating the country's sustainable development
Keyword: Theoretical thinking of the Communist Party of Vietnam; Vietnamese culture; era of renewal

Bài viết khác