Tìm hiểu giá trị nội dung của tác phẩm “Tuyên hành ký trình”
Survery the value of content of “Tuyên hành ký trình”
Nguyễn Thị Giang
Tóm tắt
Bài viết giới thiệu và đánh giá giá trị của tác phẩm “Tuyên hành ký trình”, đi sâu vào phân tích những câu thơ lục bát mô tả về Tuyên Quang ở các mặt vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, dân cư, sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, truyền thống văn hóa, tâm linh.... Đặc biệt hơn đây là tác phẩm dư địa chí viết bằng thơ lục bát chữ Nôm. Từ đó bài viết kết luận: “Tuyên hành ký trình” là một tác phẩm tiêu biểu cho sách địa phương chí, nguồn tài liệu quan trọng để nghiên cứu về tỉnh Tuyên Quang đầu thế kỷ XX.
Từ khóa: Tuyên hành ký trình; Tuyên Quang đầu thế kỷ XX; địa phương chí
ABSTRACT
The article introduces and evaluates the value of “Tuyên hành ký trình”, We deeply analyse the Alexandrine describing Tuyen Quang in terms of geographical positions, natural and economic conditions, society, population, historical events, historical figures, cultural traditions, and spirituality ... More specifically, this is a work of geographical balance written in Nom Alexandrine. Since then, the article concludes that “Tuyên hành ký trình” is a typical work for local books, and it is an important source for research on Tuyen Quang province in the early 20 century
Keyword: Tuyên hành ký trình; Tuyen Quang in the early twentieth century; locality

Bài viết khác