Vận dụng triết lý “dân chủ” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hiện nay
Applying the “democracy” philosophy in the Testament of Ho Chi Minh President in the establishment of social democratic regime in Vietnam
Đinh Văn Luân, Đào Văn Trưởng
Tóm tắt
Bài viết tập trung nghiên cứu, làm rõ vị trí, vai trò, tầm vóc và giá trị thời đại trong tư tưởng, triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dân chủ” (tức nước lấy dân làm gốc, tất cả là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân) được Người khẳng định, đúc rút và tổng kết trong bản “Di chúc” lịch sử. Trên cơ sở đó, vận dụng vào xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hiện nay
Từ khóa: Công bộc, dân chủ; triết lý “dân chủ”; Hồ Chí Minh; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
ABSTRACT
The article focuses on researching and clarifying the position, role, stature and era values in President Ho Chi Minh's thought and philosophy on "democracy" (ie the country takes the people as the foundation, all are of the people, by the people and for the people) that were affirmed, drawn and summarized in the historical testament. On that basis, it was applied to establish social democracy in Vietnam today
Keyword: Cong boc; democrat; philosophy on

Bài viết khác