Xây dựng trường phổ thông thực hành liên cấp trong trường đại học - trao đổi từ thực tiễn của Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
Establishing a multi-level practical school in universities - exchange from reality of Tan Trao University, Tuyen Quang province
Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Bá Đức
Tóm tắt
Việc thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học trong trường cao đẳng, đại học sư phạm và các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên đang là một vấn đề thời sự hiện nay. Nghiên cứu này đã đưa ra một số khía cạnh mang tính pháp lý của việc thành lập trường phổ thông trong trường đại học, phân tích và so sánh cụ thể ba mô hình trường phổ thông trong các trường đại học thuộc khu vực Tây Bắc về tính pháp lý, sự thuận lợi và khó khăn của mỗi mô hình về công tác quản lý, về cơ sở vật chất, tài chính và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị đối với việc hình thành cơ chế và hoạt động quản lý đối với mô hình trường phổ thông trong trường đại học.
Từ khóa: Trường thực hành; trường công lập; trường tư thục; cơ sở giáo dục tự chủ; trường chất lượng cao
ABSTRACT
Establishment of multi-level practical school under Pedagogical University and Pedagogical College or in universitie and colleges with teacher training control not only a current affair issue and but also one of the new options for a number of universities. This article has researched and given a number of legal aspects of establishing a school in a university, analyzed and compared specifically three school models in universities in the Northwest area for the legality, the advantages and disadvantages of each model of management, facilities, financial, staffs and teachers. At the same time, the study has made a number of recommendations for the formation mechanism and management model for schools in the university.
Keyword: practical school; public school; private school; autonomous educational institutions; high quality school.

Bài viết khác