Biểu tượng lưỡng hợp trong truyện cổ các nước Đông Nam Á
Dual symbols in Asian folktales
Nguyễn Việt Hùng
Tóm tắt
Đông Nam Á là khu vực địa lí - văn hóa riêng biệt, là một trong những chiếc nôi của nền văn minh nhân loại. Hướng tiếp cận khu vực học đối với Đông Nam Á đã và đang diễn ra sôi nổi, gợi mở nhiều vấn đề khoa học, trong đó tiếp cận văn hóa khu vực thông qua hệ thống biểu tượng giúp ta tìm hiểu tâm thức cộng đồng các dân tộc. Văn hóa Đông Nam Á không chỉ có những biểu tượng đơn lập mà còn tồn tại những cặp biểu tượng sóng đôi - chúng tôi gọi là biểu tượng lưỡng hợp - như là kết quả của hình thức tư duy đặc thù của khu vực: Tư duy lưỡng hợp (dualisme). Trong bài báo này chúng tôi tìm hiểu cách thức dân gian Đông Nam Á tạo ra các biểu tượng lưỡng hợp trong truyện cổ Đông Nam Á và ý nghĩa của chúng, gắn với các nền văn hóa cụ thể, riêng biệt.
Từ khóa: Đông Nam Á; biểu tượng lưỡng hợp
ABSTRACT
Southeast Asia is a distinct geographic-cultural region, one of the cradles of human civilization. The regional approach to Southeast Asia has been booming, suggesting a wide range of scientific issues, in which regional approaches through the symbolic system help us to understand the collective consciousness. South-East Asian culture is not only single but also couple symbols - we call it duality - as a result of the particular thinking of the area: Thinking dualism. In this article we explore how Southeast Asian folklore creates dualistic symbols in Southeast Asian tale and their meaning, linked to specific, distinct cultures.
Keyword: South East Asia; Dual symbols

Bài viết khác